FANFARE CRESCENDO RATUM

Privacy Policy  
Muziekvereniging Crescendo Ratum hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Verwerking van persoonsgegevens
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziekvereniging Crescendo Ratum houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Muziekvereniging Crescendo Ratum zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens van leden, sponsoren en donateurs worden Crescendo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Ledenadministratie, contributieheffing, aanmelding muziekopleiding, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Lidmaatschapsovereenkomst, schriftelijke aanmelding.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Crescendo de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam; tussenvoegsel; achternaam;
Adres gegevens;
Geboortedatum;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Rekeningnummer.
Uw persoonsgegevens worden door Crescendo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van het lidmaatschap. Na het beëindigen van het lidmaatschap wordt omwille van de geschiedschrijving, en uitzonderlijke verenigingsactiviteiten de nawte gegevens van een lid bewaard. De bankgegevens worden in de financiële administratie bewaard voor maximaal 7 jaar.

Privacy Policy  

 
Muziekvereniging Crescendo Ratum hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Verwerking van persoonsgegevens
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziekvereniging Crescendo Ratum houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.   

  Als Muziekvereniging Crescendo Ratum zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  
  Persoonsgegevens van leden, sponsoren en donateurs worden door Crescendo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Ledenadministratie, contributieheffing, aanmelding muziekopleiding, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten.

 Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Lidmaatschapsovereenkomst via schriftelijke aanmelding. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Crescendo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam; tussenvoegsel; achternaam;
 • Adres gegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
   
Uw persoonsgegevens worden door Crescendo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 
Gedurende de looptijd van het lidmaatschap. Na het beëindigen van het lidmaatschap wordt omwille van de geschiedschrijving, en uitzonderlijke verenigingsactiviteiten de naw-gegevens van een lid bewaard. De bankgegevens worden in de financiële administratie bewaard voor maximaal 7 jaar.
 

Mediacode

Crescendo gebruikt in haar media uitingen (socialmedia, website, persberichten ed) veelvuldig, concertregistraties, foto en filmmateriaal. De vereniging heeft de intentie hiermee zorgvuldig om te gaan en mogelijke nadelige effecten van publicatie te voorkomen. Indien een (aspirant)lid bezwaar heeft tegen publicatie kan deze dat ten alle tijde melden. Indien een lid of ander persoon ongewenste beelden van zichzelf tegenkomt in verenigingsuitingen, roepen wij nadrukkelijk op dit direct te melden. Beelden zullen voor zover binnen het bereik ligt, worden verwijderd.

Muziekvereniging Crescendo respecteert de privacy van alle websitebezoekers en verzamelt geen bezoekersgegevens. Wij vragen geen persoonlijke informatie van bezoekers. Indien een bezoeker het contactformulier benut, worden de verstrekte gegevens alleen gebruikt om de gevraagde informatie te verstrekken.

 

Disclaimer

Alle informatie op de website www.crescendoratum.nl is met de grootste zorg voor betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens samengesteld. Desondanks kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Muziekvereniging Crescendo onthoudt zich binnen de Nederlandse wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de site en voor de gevolgen van elke actie/beslissing, die genomen wordt op basis van de geleverde informatie.

Muziekvereniging Crescendo is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kunnen géén rechten worden ontleend.

Mocht u vragen hebben over deze informatie of willen dat wij gegevens van u verwijderen uit onze bestanden, dan kunt u contact met ons opnemen via crescendosecr@gmail.com.