FANFARE CRESCENDO RATUM

Historie vereniging

Tussen de eerste en tweede wereldoorlog in heeft reeds een muziekvereniging Crescendo bestaan in Ratum. Deze werd opge­richt op 21 april 1921, vooral op initiatief van de heren A. ten Damme en A. Hee­zen, en is in 1938 ter ziele gegaan.
In april 1946 kwamen Albert Heesen en Albert ten Damme, met nog wat oud-leden, bij elkaar om te tra­chten Crescendo weer in het leven te roe­pen.Instrumenten lagen veelal nog bij de leden thuis, al had het slagwerk , dat opgeslagen lag in gebouw Emma de oorlog niet overleefd.
De heer Weenink, destijds dirigent van Sint Jan uit Meddo, werd gevraagd ook de dirigeer­stok van het nog op te richten Crescendo ter hand te nemen.  En zo kwam ook  hij op 15 april 1946 bij de familie Samberg voor de oprichting.

Op 20 april konden nieuwe leerlingen zich mel­den en op deze dag was tevens de eerste les. Men kreeg eerst les van de oudere leden. Zogauw je een beetje kon blazen mocht je bij het or­kest, deze had eerst nog maar ongeveer 15 le­den, zodat ze iedereen nog konden ge­bruiken. De eerste repetitie werd gehouden bij "Moe­zen­brink" in de keuken, oftewel bij oprichter Ten Damme, onder leiding van dhr. Weenink.

In het oude gebouw Emma zat nog een muziek­zol­der, waar ze later de repetities hielden. Wan­neer ze daar zaten te musiceren, was het altijd heel gezellig, want vanuit de zaal kon men er weinig van zien wat daar gebeurde. De muziek werd in de eerste jaren altijd op het toneel gehouden.

In het begin stond Crescendo bekend als het "Ratums Knetterkorps". Op het repertoire stond vooral muziek om mensen te vermaken. Men speel­de toen veel op feestjes en moest boven het geroezemoes van de men­sen uitkomen. Het was toen niet altijd mooi, maar wel hard. De muzi­kanten zelf waren erg enthousiast, en dat sloeg vanzelf op de mensen over.

Op 24 augustus 1946 trad men voor het eerst op, en wel op het volksfeest te Ratum. Verder werd er in de winter van 1946 op diverse bruiloften gespeeld en o.a. op het bal van de Ratumse Gymnastiek Vereni­ging.

Oorspronkelijk is Crescendo een Ratumse ver­eni­ging, maar 2 jaar na de oprichting hadden ze ook al leden uit Huppel en Henxel. Het ledenaatal was in 1946 precies  17, groeide  al snel in 1950 naar ongeveer 30. Op dat moment alleen  nog maar mannen.  maar in 1951 meldden zich de eer­ste da­mes  : Mw. D. Hoenink-Aarnink en mw. S. Siebelink-Wamelink

Het bestuur bestond vanaf de beginjaren maar uit 5 personen, dat was voldoende. De eerste paar jaar was dhr A. Heezen voor­zitter. De "voorzittershamer" werd in 1950 overgenomen door dhr J. Samberg, die hij 30 jaar gehanteerd heeft. De hamer zelf is pas in 1967 aangeschaft.

Naast het bestuur werd later (midden jaren 50) een bibliothecaris benoemd die in 1965 als lid van het bestuur werd toegevoegd i.v.m. de groei van de vereniging. Mits zij zich h­ier­voor weer beschikbaar stelden. Ver­der werd vastgesteld dat bij stemming de stem van de voorzitter dubbeld meetelde, omdat het be­stuur uit zes leden be­stond. In 1973 werd besloten een jeugd­bestuur op te richten i.v­.m. het grote aantal jeugd­le­den. Vanaf dat jaar werd er ook een half-jaarlijkse ledenver­gadering gehouden.

A en B orkest

Doordat het nivo van het grote orkest steeds hoger wordt en hierdoor een groot verschil ontstaat met het leerlingenorkest, is er naar een oplossing gezocht. Hiervoor is in 1994  het LEGO-orkest opgericht. Dit staat voor: Leerlingen, Gevordenden en Oude­ren. Dit orkest, dat bestaat uit leerlingen en leden, die om diverse redenen kiezen om in dit orkest te spelen. Het is een volledig orkest qua beetting, hetgeen zeker voor de leer­lingen zeer motiverend werkt. De gevorderde is degene die een extra uurtje muziek leuk vind, met daarbij de begeleiding en ondersteuning van de jongste leden. De oudere is in toenmende mate gaan meespelen om een `stapje terug te doen ` maar nog wel met veel plezier muziek te  maken. Dit orkest bestaat uit  een gevarieerd aanal leden en repe­teert één uur in de week.

Oprichting Crescendo Ratum

Eerste foto